Print this page Generate PDF

Naslovna

Str. 1 od 25  > >>

31. 03. 2015.

DRUGI OGLAS O PRODAJI CJELOKUPNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA AD“PLAVSKO JEZERO“

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

Na osnovu člana 135.Zakona o stečaju („Sl.list CG“,br.01/ll) i rješenja Privrednog suda u Bijelom Polju, St.br.50/13 od 11.04.2014.godine, stečajni upravnik u AD“PIavsko jezero“ u stečaju iz Plava,

obavještava

stečajnog sudiju Privrednog suda u B.Polju, dužnika, sve povjerioce, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine AD“Plavsko jezero“ u stečaju iz Plava i istovremeno na osnovu člana 134.Zakona o stečaju, objav lj uje

DRUGI OGLAS O PRODAJI CJELOKUPNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA AD“PLAVSKO JEZERO“u stečaju IZ PLAVA, PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Predmet prodaje je cjelokupna imovina stečajnog dužnika koju čine:

  1. Nepokretnosti opisane u LN br.382. KO Plav,poslovne zgrade u privredi i zemljište, po početnoj cijeni od 3.808.000,00 €.
  2. Nepokretnosti opisane u LN br.112. KO Gusinje, po početnoj cijeni od 464.100,00 €.

11. 03. 2015.

SAOPŠTENJE KABINETA PREDSJEDNIKA OPŠTINE

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

Danas je u radnoj posjeti opštini Plav bio direktor Direkcije za javne radove Vlade Crne Gore gospodin Žarko Živković, sa pomoćnikom gospodinom Mijom Peruničićem.

 

Sastanku kod Predsjednika opštine Orhana Šahmanovića prisustvovao je i direktor Direkcije za urdjenje prostora i investicije opštine Plav Fuad Feratović.

Analizirana je realizacija planiranih investicija za prošlu 2014 godinu.

Završene investicije:

1.Sportsko –rekreativni centar Murino ............................................452.850,00

2.Rekonstrukcija lokalnih puteva 2,2 km...........................................95.742,00

3. Izrada gl.projektamosta na Vruji....................................................18.445,00

4.Regulacija Plavske rijeke..............................................................227.446,00

5. Regulacija Jaseničke rijeke i sanacija vodovoda,II faza..............113.835,00

6.Sanacija lokalnih puteva oštećenih u poplavama............................27.703,00

7. rekonstrukcija ulice Plav-Vojno Selo-Gusinje (Jezerska-V.selo).355.337,00

                                                Ukupno...........................................1.291.358,00

28. 02. 2015.

Turnir u elektronskim sportovima

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

                U Domu kulture u Plavu, po prvi put organizovan je turnir u elektronskim sportovima na kojem je učestvovalo više od 30 takmičara podijeljenih u pet ekipa, dok je program pratilo oko stotinak mladih iz Plava i Gusinja. Na turniru je igrana DOTA 2 koja je u svijetu prepoznata kao jedna od vodećih igara u E-sportovima.

 - Turnir se sprovodi u okviru implementacije Lokalnog plana akcije za mlade opštine Plav. Sekretarijat za opštu upravu I društvene djelatnosto opštine Plav prepoznao je potencijal ove, ne male zajednice mladih ljudi u našem mjestu koja se bavi ovim vidom aktivnosti. U organizovanju turnira pomogla je Turistička organizacija Plav I JU „Centar za kulturu“ Plav, koji su obezbijedili nagrade i prostor za održavanje turnira.  Turnir su posjetili i predstavnici E-sports saveza Crne Gore, Aljoša Drobnjak i Milena Radević te su uzeli aktivno učešće u turniru tako što su komentarisali mečeve koji su se uživo prenosili na video bimu postavljenom u holu Doma kulture. 

27. 02. 2015.

Poziv za ućešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u Opštini Plav

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

CRNA GORA                                            

OPŠTINA PLAV         

-Kabinet Predsjednika                                                     

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja

 Br.031-

 Plav, 26.02 .2015.god.                       

 

 

            Na osnovu Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG'', br. 21/09), Uredbe o prodaju i  davanju u zakup stvari u državnoj imovini (,,Sl.list CG'', br. 44/10), i Odluke Skupštine Opštine Plav o prodaji nepokretnosti, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja Opštine Plav, objavljuje:

POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U OPŠTINI PLAV

 

1.PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je državna imovina, u svojini Opštine Plav, koju čini:

            -nekretnina, objekat-podrum, površine 21,5m2, koju čini katastarska parcela br.  1623 upisana u listu nepokretnosti br. 265 KO Plav, na ime D.S.SO Plav. Parcela je u granica detaljnog plana.

 

18. 02. 2015.

Posjeta opštini Rožaje

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

Danas je Opštinu Rožaje i predsjednika opštine Ejupa Nurkovića posjetila delegacija u sastavu: predsjednik opštine Plav, Orhan Šahmanović i predsjednik opštine Petnjica, Samir Agović. Sastanku su prisustvovali predsjednik Skupštine Plav, Izet Hadžimušević, sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Plav, Mirza Medunjanin i direktor direkcije za izgradnju i investicije opštine Rožaje, Mirsad Džudžević.

Str. 1 od 25  > >>

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal