Print this page Generate PDF

Djelatnost

U članu 20, Odluke o djelokrugu, organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Plav (Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi, broj 28-2012) je definisano da:

 

“Sekretarijat za privredu razvoj i finansije vrši poslove uprave koji se odnose na:

 

 • pripremanje, planiranje i izradu nacrta Budžeta Opštine; pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i izdaci za narednu godinu, a koje utvrđuje predsjednik Opštine; izradu stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja Budžeta; propisivanje bližeg sadržaja i forme zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkih jedinica; dostavljanje podataka resornom Ministarstvu o prihodima i izdacima i budžetskom zaduženju; praćenje i analiziranje ostvarenja Budžeta; vršenje kontrole izdataka i izvršavanje Budžeta; budžetsko računovodstvo i podnošenje redovnih finansijskih izvještaja; pripremu završnog računa Budžeta Opštine; pripremu izvještaja za Skupštinu Opštine o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve;
 • upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima i vođenje evidencije o postojećem dugu Opštine; upravljanje dugom i analizu zaduženosti; vođenje evidencije o postojećem potraživanju Opštine; odobravanje otvaranja podračuna i bliže određivanje načina korišćenja ovih računa; vođenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige; obavljanje finansijskog planiranja i upravljanje gotovinskim sredstvima; plaćanje na osnovu odgovarajuće dokumentacije dostavljene od strane potrošačkih jedinica; vršenje obračuna i isplaćivanje zarada i naknada službenika i namještenika organa i službi Opštine, kao i potrošačkih jedinica; upravljanje finansijskim informacionim sistemom; obezbjeđenje tačnog i potpunog knjiženja u finansijskom sistemu; vođenje glavne knjige trezora; pripremanje izvještaja o stanju likvidnosti; obezbjeđenje odgovarajućeg iznosa gotovina na konsolidovanom računu trezora koji je potreban za blagovremeno izmirenje planiranih obaveza i održavanje likvidnosti;
 • pripremu propisa kojim se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analizu efekata primjene tih propisa u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike; izradu nacrta Odluke o privremenom finansiranju; pripremu Odluke o uvođenju opštinskog i mjesnog samodoprinosa;
 • vršenje poslova oko zaduživanja Opštine izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova, potrebama za pozajmicama i mogućnostima za davanje kredita;
 • ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;
 • pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa, uz konsultovanje glavnog administratora; vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Sekretarijata, u skladu sa zakonom.
 • pripremu propisa i drugih akata kojim se stimuliše politika razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (poreska politika: poreske stope, olakšice, oslobađanje od plaćanja, formiranje baze podataka i dr); prikupljanje i ažuriranje informacija o zainteresovanosti za ulaganja, projektima podrške, donatorskim aktivnostima i kreditnim linijama za preduzeća i preduzetnike i pružanje informacija istima u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa; pripremanje programa aktivnosti i načina podrške i stimulisanja preduzetničkih inicijativa; ostvarivanje saradnje sa zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva; praćenje stanja, analiziranje i predlaganje aranžmana uključivanja privatnog sektora i predlaganje uslova za dodjeljivanje koncesija;
 • učestvovanje u realizaciji razvoja strateških privrednih grana (poljoprivreda, turizam) i prikupljanje i obrađivanje podataka u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije; predlaganje i učestvovanje u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje i stočarstva putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera; davanje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; izdavanje uvjerenja individualnim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; predlaganje i praćenje realizacije agro Budžeta u saradnji sa drugim subjektima; predlaganje mjera za suzbijanje poljskih šteta i za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od elementarnih nepogoda;
 • učestvovanje u procesu privatizacije javnih preduzeća iz komunalne djelatnosti;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti i drugih propisanih uslova za obavljanje privrednih djelatnosti (ugostiteljstvo, promet robe na malo i vršenje usluga u prometu i dr), privrednih društava i preduzetnika; utvrđivanje uslova za obavljanje privredne djelatnosti bez korišćenja poslovne prostorije;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje auto taksi prevoza i linijskog prevoza i obavljanje javnog prevoza teretnim motornim vozilima kao i obavljanje prevoza za sopstvene potrebe; donošenje plana linija i raspisivanje i sprovođenje konkursa za izbor prevoznika za obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; utvrđivanje, registrovanje i ovjeravanje reda vožnje po pojedinim linijama; praćenje cijena usluga prevoza u linijskom i van linijskom prevozu putnika; upravni nadzor kod subjekata kojima je povjerena funkcija obavljanja javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju i auto taksi prevozu putnika; davanje mišljenja i pripremu predloga akta o davanju saglasnosti na odredbe Statuta i drugih akata kojima se uređuje način ostvarivanja javnog interesa u oblastima javnog prevoza
 • putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju i u oblasti saobraćajne infrastrukture za privredna društva čiji je osnivač Opština;
 • izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti u produženom radnom vremenu;
 • utvrđivanje vodnih uslova, izdavanje vodnih saglasnosti i vodnih dozvola; utvrđivanje i praćenje stanja erozivnih područija na teritoriji Opštine i utvrđivanje mjera erozivne zaštite; vođenje vodnih knjiga i katastra voda;
 • vođenje evidencije o staračkim nadoknadama, odnosno socijalnom obezbjeđenju staračkih domaćinstava koja se isključivo bave poljoprivredom; prikupljanje i evidentiranje podataka o poljoprivrednom potencijalu Opštine u privatnom vlasništvu;
 • vršenje poslova koji se odnose na obavljanje pripremnih radnji i izradu propisa o osnivanju lokalne turističke organizacije i učestvovanje u radu njene skupštine;
 • rješavanje u postupku po zahtjevima za određivanje kategorije ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vođenje registra tih objekata; ovjeravanje knjiga i cjenovnika za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga;
 • izdavanje odobrenja preduzetnicima za obavljanje djelatnosti presnimavanja i iznajmljivanja filmova zabilježenih na video trakama i drugim nosačima zvuka i slike i utvrđivanje prestanka njihovog rada;
 • vršenje inspekcijskog nadzora iz oblasti turizma, u skladu sa zakonom;
 • ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;
 • pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa, uz konsultovanje glavnog administratora; vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Sekretarijata, u skladu sa zakonom.
 • utvrđivanje vrste i visine lokalnih javnih prihoda, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
 • analizu stepena i efekata ostvarenih prihoda u saradnji sa Sekretarijatom za finansije,u cilju definisanja odgovarajuće fiskalne politike;
 • vođenje registra poreskih obveznika i redovno usaglašavanje stanja registra sa registrom nepokretnosti koji vodi državni organ za nekretnine;
 • propisivanje oblika i sadržaja poreske prijave;
 • preduzimanje mjera naplate lokalnih javnih prihoda, shodno Zakonu o poreskoj administraciji i drugim propisima;
 • kontrolu lokalnih javnih prihoda i donošenje rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom;
 • pripremu periodičnih izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda; obezbjeđenje funkcionalnosti jedinstvenog informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda i obezbjeđenje monitoringa u ovoj oblasti; obezbjeđenje tačnog i ažurnog vođenja evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda;
 • ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;
pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa u ovim oblastima, uz konsultovanje glavnog administratora; vrše

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal