Print this page Generate PDF

Nadležnost

Služba glavnog administratora vrši stručne i druge poslove za ostvarivanje funkcije Glavnog administratora, utvrđene zakonom, a koji se odnose na:

- rješavanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama protiv prvostepenih rješenja organa lokalne uprave donijetih u postupcima: izdavanje odobrenja za obavljanje preduzetničke djelatnosti, izdavanje odobrenja za izvođenje žive muzike, izdavanje odobrenja za pružanje turističkog smještaja, utvrđivanja lokalnih javnih prihoda, taksi, doprinosa, naknada, prinudne naplate poreskih potraživanja, u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata iz nadležnosti opštine, u oblasti komunalnih djelatnosti (komunalno uređenje, saobraćaj i putevi, korišćenje voda, zaštita životne sredine), inspekcijskog nadzora, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa iz djelokruga lokalne uprave;

- rješavanje u prvostepenom postupku po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;

- učestvovanje u izradi ili davanju mišljenja na nacrte i predloge normativnih akata organa lokalne uprave;

- davanje sugestija, primjedbi i upustava prvostepenim organima u vršenju poslova iz okvira svoje nadležnosti;

- davanje tumačenja zakona i drugih propisa;

- pružanje stručne pomoći organima lokalne uprave u izradi upravnih akata, obrazaca, zahtjeva, ugovora i dr. ;

- ukazivanje Glavnom administrator na neusaglašenost pojedinih odredaba opštih akata sa opštinskim propisima;

- predlaganje pokretanja postupaka za izmjenu propisa;

- predlaganje mjera za prevazilaženje odnosno otklanjanje problema ili propusta u radu organa lokalne uprave;

- praćenje vođenja registra upravnih procedura;

- ukazivanje Glavnom administratoru na sukob nadležnosti između organa lokalne uprave i davanje predloga razrješenja sukoba;

- obavještavanje Glavnog administratora o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti rada organa lokalne uprave i službi;

- praćenje elektronskog prijema zahtjeva stranaka upućenih organima lokalne uprave, upoznavanje sa sadržinom zahtjeva, zaduženjima po izvršiocima, praćenje rokova za postupanje po podnescima, ukazivanje izvrđiocima na blagovremenost rješavanja;

- razmatranje Predloga Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i davanje mišljenja Glavnom administrator o istom;

- davanje mišljenja Glavnom administratoru na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organima lokalne uprave i službi;

- pružanje pomoći u izradi navedenih akata;

- pripremanje informativnog i drugog materijala za Glavnog administratora i Predsjednika opštine;

- saradnja sa organima lokalne uprave drugih opština, državnih organa, Zajednice opština i Uprave za kadrove;

- razmatranje pritužbi građana na rad organa lokalne uprave, zahtjeva da se starješina organa izjasni po istima, vršenje uvida u spise predmeta i utvrđivanje činjenica na koje se ukazuje pritužbama;

- predlaganje programa obuke lokalnih službenika i namještenika;

- izdavanje rasporeda upotrebe službenih vozila i putnih naloga i izdavanje naloga za nabavku naftnih derivata;

- prati i sprovodi zakone i druge propise;

- pripremanje izvještaja o radu za Glavnog administratora;

- vrši poslove koji se odnose na slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

- vrši i druge poslove po nalogu Glavnog administratora

 

 

 

 

 

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal