Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti vrši poslove uprave koji se odnose na:

- vođenje matičnih knjiga vjenčanih i izdavanje izvoda i uvjerenja iz istih; zaključenje braka i druge poslove iz oblasti ličnih stanja građana;

- poslove ovjere prepisa, potpisa i rukopisa;

- vođenje i ažuriranje biračkog spiska, administrativno tehničke poslove za sprovođenje izbora, referenduma i uvođenja samodoprinosa;

- vođenje postupka izdavanja radnih knjižica i upisa kvalifikacije; vođenje drugih evidencija o stanovništvu u skladu sa posebnim zakonom;

- stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i upotrebom pečata Opštine i njenih organa i upotrebom simbola;

- vođenje prekršajnog postupka,u skladu sa zakonom;

- socijalnu i dječiju zaštitu: pomoć starim i invalidnim licima, boračko- invalidska zaštita i zaštita civilnih invalida rata, dječija zaštita i pomoć i zaštita raseljenih lica;

- praćenje i učestvovanje u obezbjeđivanju uslova za ostvarivanje i unapređenje primarne zdravstvene zaštite;

- prevenciju i suzbijanje narkomanije;

- razvoj i unapređenje kulture;

- razvoj i unapređenje obrazovanja;

- razvoj i unapređenje javnog informisanja i izdavačke djelatnosti;

- saradnju sa nevladinim organizacijama i unapređenju nevladinog sektora;

- unapređenju rodne ravnopravnosti;

- stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture;

- utvrđenje i sprovođenje omladinske politike; staranje o unapređenju života mladih, učestvovanje u izradi lokalnih akcionih planova i opštinskih propisa za mlade koji se odnose na: obrazovanje, zapošljavanje, učešće mladih u životu društva, zdravlje, informisanost i mobilnost, slobodno vrijeme, ljudska prava, kulturu, porodicu;

- vršenje poslova upravnog nadzora u ovim oblastima; davanje mišljenja i pripremu predloga akta o davanju saglasnosti na Statut i Program rada javnih ustanova i preduzeća;

- staranje o usklađenosti propisa i drugih akata u postupku pripreme sa zakonom i drugim propisima i pružanje stručne pomoći organima u postupku pripreme propisa i drugih akata; davanje mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa koji se dostavljaju na izjašnjavanje Opštini;

- pružanje pravne pomoći građanima u ostvarivanju pravnih interesa kod nadležnih organa;

- praćenje i sprovođenje Zakona o lokalnoj samoupravi i drugih propisa koji se odnose na pravni status lokalnih službenika i namještenika; sprovođenje javnog i internog oglasa i konkursa za organe lokalne uprave i službe; vođenje centralne kadrovske evidencije; obuka i usavršavanje službenika i namještenika i dr.

- stručne i administrativne poslove za osnivanje i rad Mjesnih zajednica i Mjesnih centara;

- pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa, uz konsultovanje glavnog administratora; vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Sekretarijata, u skladu sa zakonom.